Välkommen till Hyannis Performance Consultants

Hyannis Performance är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som arbetar i Skandinavien och Nederländerna . Vi arbetar inom tre områden:

 • Förändring och utveckling av organisationer
 • Konsult- och handledare tjänster
 • Ledare- och chefs utveckling.

Affärsidé

Att utveckla och genomföra resultatfokuserade utbildningar och konsultuppdrag för kunder som vill ta vara på samt förbättra organisationens, gruppens och individens förmåga och potential.

Filosofi

Vår grundsyn är att människor och organisationer vill och kan utvecklas till ett ständigt effektivare arbetssätt. Förutsättningen är att organisationen har kunskap om användbara metoder samt att det råder ett klimat som främjar förändring och utveckling. Målet för oss är att tillsammans med våra kunder utveckla åtgärder som höjer effektiviteten samt skapa lärande organisationer.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av förändring och utveckling – din egen, gruppens och organisationens.

René Rijns

Du kan nå mig på

+46 730 38 19 00 eller rijns@hyannis.se

Coaching med MBTI

Personlighetsstilar i arbetsgruppen (1 dag)

Att utifrån MBTI (Myers-Briggs personlighetstypsindikator) tillsammans med sin arbetsgrupp ser hur man på bästa sätt kan utnyttja medarbetarnas olika personlighetsstilar för att utveckla gruppens samarbete och därmed stärka kvaliteten i sina klientkontakter. Vilka är våra starka sidor och vilka behöver utvecklas? Hur hämtar vi in kunskap i gruppen, fattar beslut och hur hanterar vi konflikter?

Datum: Efter önskemål

Plats: hos uppdragsgivaren

Pris: 18 000 kr för en dag exkl. moms, max 12 delagare. Priset inkluderar inkl MBTI- steg 1 material

Myers Briggs Type Indicator

Ett bra stöd i arbetet med att bygga starka arbetsgrupper, underlätta samarbete och förebygga konflikter, är ett test som ger information om hur vi föredrar att hantera vårt förhållade till omvärlden, så kallade psykologiska typer. Myers-Briggs Type Indicator och FIRO-B ger två olika, kompletterande profiler över hur vi t ex kommunicerar och fattar beslut. Genom ökad förståelse och kommunikation kring hur olika personer i en arbetsgrupp fungerar, kan många missförstånd undvikas.

Psykologiska typer

Att vi människor är olika är ingen nyhet, inte heller att våra olikheter ibland gör att vi har svårt att förstå varandra. När personer, grupper och företag vill fungera bättre tillsammans kan det vara bra med något hjälpmedel — en personlighetsprofil som visar hur gruppmedlemmarna fokuserar och ser på saker och ting samt hur de fattar beslut. Många till synes slumpmässiga beteenden kan förklaras utifrån psykologisk teori. Resultaten från profilanalysen utgör ett lättförståelig diskussionsunderlag som ger människor bättre insikt i såväl sina egna som andras agerande och reaktioner.

Myers-Briggs Type Indicator® — MBTI®

Myers-Briggs Type Indicatorär ett av världens mest använda personlighet koncepten. MBTI® är i första och i andra hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. Kunskap om egna och andras preferenser leder till ökad förståelse både för sig själv och andra. Det visar hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas på ett konstruktivt sätt.

Konflikthantering

Eftersom organisationer består av människor med skilda intressen, behov och värderingar är det inte ovanligt att personer hamnar i konflikt med varandra. Medan mindre konflikter kan hanteras kan allvarligare konflikter t.o.m. blockera organisationens möjlighet att uppnå sina mål. Konflikthantering är en konsulttjänst som kräver stor finkänslighet. De som är inblandade i konflikten vet sällan själva hur det hela startade. Allt de vet är att de känner sig arga, missförstådda och försvarsinriktade.

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att:

 • utveckla vinna-vinna lösningar vid konflikter
 • öka chefers och andra nyckelpersoners förmåga att hantera konflikter
Konsulttjänster

Organisationsdiagnos

Informationen som samlas in för att kartlägga en organisations tillstånd måste kunna användas för att få verklig vägledning. Vad är det som behöver göras för att utveckla organisationen i samband med en konsultinsats? Det är en konstform att veta vilka områden som behöver sättas i fokus och vilka frågor som ger de svar som är användbara för att välja rätt strategi för den förändring man önskar.

Tjänster vi erbjuder

De kundanpassade utvecklingsinsatser som vi erbjuder inkluderar:

 • Coaching
 • Grupputveckling
 • Kultur- och språkutbildning
 • Handelsresor, studiebesök och matchmaking
 • Organisationsdiagnos och -utveckling
 • Strategisk planering
Kontakt

För mer frågor och övrig information ber vi er att kontakta oss vi mail. Lämna dina uppgifter och ditt ärande i formuläret nedan så svarar vi så snart som möjligt.

Namn:

Mail:

Ärande:


René Rijns

Du kan nå mig på

0730 38 19 00 eller info@hyannis.se

Projektledning

Introduktion

Varje människa har utrustats med en unik förmåga att utnyttja sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade insikter. Det är den förmågan vi använder när vi lär oss hur vi ska förhålla oss till andra för att fungera i ett sammanhang; socialt och yrkesmässigt.

Väljer du att delta i våra kurser kommer du själv att upptäcka glädjen i eget lärande och se möjligheterna för dig. De nya insikterna och kunskaper du skaffar dig genom kurserna hjälper dig att förstå ditt eget beteende i och utanför arbetet.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av förändring och utveckling – din egen, gruppens och organisationens.

Projektledarutbildning

För organisationer med mycket projektledaransvar som vill utveckla färdigheter i att leda och slutföra projekt.

Målet är att projektledare ska lära sig hantera såväl samarbete inom projektgrupper samt projektstruktur för att framgångsrikt kunna starta, genomföra och utvärdera arbete i projektform.

Utbildningen genomförs huvudsakligen upplevelsebaserat och utgår från genomförda och pågående projekt från organisationens vardag. Handledarna lägger in teoriinslag och visar på lämpliga verktyg.

Utbildningens innehåll:

 • Vi definierar begreppet "projekt"
 • Mål och delmål för ett projekt
 • Roller och arbetsfördelning inom ett projekt
 • Projektplanens betydelse för ett projekts framgång
 • Betydelsen av det mänskliga samspelet, den s.k. processen, under pågående projektarbete
 • Hur projektorganisationer bygger på transparanta ansvarsfördelningar
 • Effektiv problemlösning i projekt

Målgrupp:

Personer i en organisation som har eller kommer att få projektansvar.

Mål:

Att öka deltagarens självkännedom och övriga kvalifikationer som ledare för ett projekt.

Metod:

Utbildningen grundar sig i praktisk tillämpning och utgår ifrån pågående projekt ur deltagarnas vardag. Handledarna kompletterar med lämpliga teorier och användbara verktyg.

Omfattning:

Minimum 3+2 dagar på konferensanläggning (utanför kontoret). Projektledarutbildning genomförs som internutbildning för en stor organisation eller för flera mindre organisationer i samverkan.

Språk & kultur utbildning

Språkkurser (1 arbetsvecka)

Hyannis kurser och rådgivning är utvecklade för ökning av effektivitet för alla som jobbar med människor från olika kulturella bakgrunder. Ökad internationalisering har väckt förståelsen för kulturella skillnader och dess betydelse inom affärsverksamheten. Att arbeta i Sverige, Nederländerna eller Spanien kräver helt olika stilar av hantering och samarbete.

Vi kan rusta dig med effektiva verktyg som underlättar ditt dagliga jobb och hjälper dig att översätta komplexa strategier ner till praktiska konsekvenser inom framgångsrik internationell verksamhet. Vår noggrannt utvalda material gör att vi kan uppnå detta på en tid- och kostnadseffektivt sätt.

Vill du föra dina språkkunskaper till en högre nivå på ett snabbt och strukturellt sätt? Eller handlar det mer om allmänna eller specifika tillämpningar, affärsmässigt eller ledighet: Hyannis Performance Consultants är det självklara valet för dig. För att i en värld av språk lär vi er samtala med världen.

Att kunna arbeta inom internationella kretsar kräver vissa språkkunskaper. Vi kan lära er hur man använder språket men kanske ännu viktigare, vi lär ut VARFÖR det används. Vår förståelse av olika kulturer innebär att ni får kunskaper språkmässigt men även kulturmässig. Vi fokuserar därmed på:

 • interkulturella kommunikationer
 • interkulturell management
 • interkulturell förhandling

Organisationskultur

På ett snabbt sätt kan vi belysa företaget där vi kan urskilja hur ni vill att företaget ska vara och hur det ser ut i verkligheten.

Vi kan hjälpa er att ta reda på om:

 • ert företag har en global närvaro
 • ert företag är mogen nog för en sammanslagning med en möjligt partner
 • eran nuvarande strategi verkligen uppnår till era affärsbehov
 • erat varumärke, företagsrykte och företagsidentitets är enstämmiga (OTCI)
 • ni kan hitta jämvikt mellan företagsidentiteten och effektiv mångfald mellan olika enheter inom företaget

Vara medveten om den kulturella bakgrunden av din avdelning och dina kollegor innebär att Du ligger steget före. Dagens global-manager ska kunna agera med kulturella färdigheter som inte behövdes tidigare. För att verkligen lyckas behövs även personliga kulturell kompetens.

Utveckling

Utveckling av arbets- och projektgrupper

Hyannis Performance Consultants har många års framgångsrik erfarenhet av att utveckla effektiva arbets- och projektgrupper. Ett effektivt team är en grupp där alla:

 • förstår och aktivt stödjer gruppens primära mål och syfte
 • tänker i "vi"-termer
 • är delaktiga i gruppens beslutsprocess
 • tar gemensamt ansvar för genomförande och uppföljning av övergripande beslut och policy
 • är klara över det som förväntas av de som är gruppmedlemmar
 • lär av varandras fram- och motgångar
 • använder gruppens dynamik som ett stöd för gruppens effektivitet hellre än som ett hinder för den

Utveckling av ledningsfunktionen

Den viktigaste rollen för en ledningsfunktion i alla organisationer är att som team aktivt stödja och leda förändringsprojekt.

Vi utvecklar chefers och ledares förmåga att som team:

 • utveckla gemensamt accepterade mål.
 • klargöra roll- och ansvarstfördelningar.
 • använda praktiska färdigheter i gruppdynamik, strategisk planering, problemlösning m.m.

Coaching

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att påverka ledare och chefer. En dialog som bygger på inbördes respekt och förtroende är ett fundament. En coachinginsats, oavsett om den genomförs individuellt eller i grupp, kan vara ett attraktivt alternativ till ledarutbildning eftersom den:

 • har fokus på möjligheter och potential hos chefen i den gällande situationen
 • handlar om inlärning snarare än utlärning
 • ger chefen möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning
 • stimulerar och motiverar chefen till vidare utveckling
 • har en sammansvetsande effekt även på medarbetarna

"Världens är inte som den är. Världen är såsom du uppfattar den." Anais Nin.